باسمه تعالی

نشریه ی دانش آموزی:
نشریات دانش آموزی، جایگاهی برای انتشار آفرینش است و آفریدن حقّ مسلّم بچّه های ماست. حقّی به مثابه حقّ تنفّس، واضح و مبرهن...
یکی از مهمترین مقدّماتی که برای دامن زدن به "خلق و خلّاقیت"، بهتر است به آن فکر کنیم، مسأله ی "مخاطب" است؛ که گاهی عدم وجود یک مخاطب هوشمند سبب می شود انگیزه و ذوق آفرینش رو به خاموشی گزارد؛ حال آنکه یکی از ساده ترین کارکردهای نشریات دانش آموزی، گسترده کردن دامنه ی مخاطبان است. در واقع، مخاطب یک دانش آموز، از محدوده ی چهاردیواری کلاس، فراتر رفته و گستره ی بزرگتری را شامل می شود؛ مخاطبی که در تهران یا هر نقطه از ایران و جهان، پای یک دستگاه ارتباطی نوین نشسته است و بی آنکه بخواهد به مدرسه ی پارسا بیاید و یا حتّی صدای کسی را بشنود از رويدادهاى کلاس انشاء، با خبر خواهد شد.
ماجرای "خلق و خلّاقیت" نه تنها فرد را به نوعی خودباوری، عزّت نفس و شناخت خویشتنِ خویش نزدیک می کند، بلکه در نگاهی عمیق تر، قابلیت این را دارد که اهمّیت مسأله ی "فرهنگ" را به عنوان یک موجود زنده، یادآور شود... موجود زنده ای که مثل هر موجود دیگری ممکن است رو به کمال یا زوال رود...
آخرین حوزه ای که در ارتباط با نشریات آن را برمی شماریم، حوزه ی نقد و انتقاد است. "رأی دادن" دانش آموزان و خانوداه های ایشان به آثار دوستان هنرمندمان نه تنها "لذّت انتخاب" را تلنگر می زند بلکه کاملاً خودآگاه می خواهد زمینه ی مناسبی برای رشد "قوای تشخیص و تحلیل" در فرزندانمان به وجود آورد، چیزی که اگر وجود نداشته باشد خلق هنری را به ورطه ی هرزه گردی انداخته، آن را از حیطه ی معنامندی خارج می کند و از دریچه ای دیگر، نوجوان امروز ما اگر فاقد نقد، تحلیل و رأی پا به عرصه های دیگر جامعه گذارد، بی گمان ساده ترین مسائل جاری شده در ذهن و روان او، برایش مخاطرات پیدا و پنهانی را رقم خواهند زد.

صد قیامت من بگویم زین کلام
صد قیامت می شود وین، ناتمام

محمد علی ارکان
معلّم انشاء و نمایش دبستان پارسا


 گاهی ستاره بچین
سال: 1393 سری: 1 مشاهده نشریه جزئیات رأی گیری
سال: 1393 سری: 2 مشاهده نشریه جزئیات رأی گیری©کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به
موسسه فرهنگی آموزشی پارسا می باشد